PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V DSS A ZPS KAŠTIEĽ

     V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19

 

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Krízový plán vychádza z  usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19, technických možností budovy a personálneho obsadenia jednotlivých útvarov.Je vypracovaný na krízový stav: 30% prijímateľov pozitívnych na COVID-19 (cca 50 prijímateľov) je v karanténe v rámci zariadenia a 70% prijímateľov je mimo karantény v rámci zariadenia. Na základe daných horeuvedených podmienok je určený tento postup zvládania ochorenia COVID-19 v podmienkach DSS a ZpS Kaštieľ:

A. Komunikácia o potvrdenom ochorení osôb a spôsob poskytovania SS:

1.1.Osoba- 1 prijímateľ SS s potvrdeným  ochorením na COVID-19, meno, priezvisko, rodné číslo a TT a s inými príznakmi- charakteristikou ochorenia je nahlásený príslušnou službukonajúcou vedúcou oddelenia ošetrovateľského úseku alebo službukonajúcou sestrou alebo riaditeľom na Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby telefón: 02/58106211, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.2. Pretože je pri osobe s potvrdením ochorením nameraná telesná teplota vyššia ako 38 stupňov Celzia a sú zrejmé aj iné špecifikované príznaky ochorenia COVID-19 žiada príslušný službukonajúci zamestnanec podľa bodu 1. transport osoby na príslušné infektologické pracovisko ústavnej zdravotnej starostlivosti.

2.1. Nakoľko je u ďalších 49 osôb   potvrdené ochorenie na COVID-19 a sú pre nich príznačné iné špecifikované príznaky ochorenia COVID-19, ale majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 stupňov Celzia po konzultácii s Krajským operačným strediskom zostávajú tieto osoby v karanténe zariadenia. O mieste karantény v budove ( izolovaný priestor na konkrétnom mieste budovy) rozhodne územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. mesta SR v spolupráci s riaditeľom zariadenia a príslušnou službukonajúcou vedúcou oddelenia ošetrovateľského úseku. Kontakt na RÚVZ hl.m. SR telefón: 02/43 338 286, 0917/426 111, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tento priestor zariadenia je tzv. priestor červenej zóny – viditeľne označený - sem nesmú vstúpiť nepovolané osoby. V tomto priestore sa pohybujú len PSS s potvrdeným ochorením na COVID-19 a sem určený ošetrujúci personál.

3. Ostatných 118 prijímateľov je umiestnených v ostatných priestoroch zariadenia pri poskytovaní štandardnej sociálnej služby za zvýšených hygienických štandardov.

B. Karanténa PSS  na obdobie 14 dní (odhadovaný nutný počet zamestnancov):

B.1 Určení zamestnanci v karanténe

-vedúca sestra 1, sestry 2, opatrovateľky 6 , 1 upratovačka

Títo zamestnanci súhlasia pracovať v karanténe v zariadení a zotrvať v krízovej službe dobu 14 dní. V prípade nutnosti sa použije režim núdzového stavu. Tento zoznam zamestnancov sa v prípade  karantény odosiela na príslušné úrady ako podklad na rokovanie o zozname personálu potrebného k prevádzke  sociálnej služby.

V podstate sú to 2 skupiny zamestnancov-sestry a opatrovateľky, ktoré sa striedajú v 7- hodinových službách (podľa potreby je možné upraviť služby na 11,5-hodinové), upratovačka pracuje v režime 4 hodiny ráno, 4 hodiny po obede. V nočnej smene sa môže počet zamestnancov znížiť v závislosti od situácie.

B.2.Karanténa PSS a zamestnancov

Priestory na karanténu PSS-červená zóna

Na 2.poschodí budovy, celý priestor  oddelený od ostatných priestorov budovy vstupnými dverami, potrebný   presun a zvýšenie počtu PSS zo 44 na  49 -porušenie predmetnej vyhlášky v núdzovom stave, využijú sa WC a kúpeľne uzatvoreného útvaru

Celý útvar v karanténe viditeľne označený. Umiestnenie útvaru umožňuje prístup aj samostatným schodiskom, ktoré sa môže využívať na výnos odpadu, špinavej bielizne... Strava je zabezpečovaná tiež bezkontaktne, pomocou potravinového výťahu.

B.3. Iní zamestnanci v čase karantény v zariadení

Riaditeľ zariadenia a všetci ostatní zamestnanci sú mimo tzv. červenej zóny a zabezpečujú kompletný servis-podporu a starostlivosť pre obe časti zariadenia-v karanténe a mimo karantény.

C. 1.Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe-červená zóna

Zamestnanci oddychujú v existujúcej šatni- adekvátne vybavená  zariadením  na odpočinok, chladničkou, mikrovlnkou, TV prijímačom. Nočný odpočinok minimálne v 3 izbách vyčlenených a jednoducho zaradené posteľami na tento účel.

Vyšetrovňa plní úlohu ako zázemie pre odbornú ošetrovateľskú prácu.

C.2.Pobyt zamestnancov na vyšetrovni a šatni a v odpočinkovej miestnosti-červená zóna

Na uzavretom útvare sú postavené:

-bez zápachové uzatvoriteľné koše pre potreby hygieny PSS,

-kôš na zber OOPP zamestnancov

Na chodbe pri miestnostiach pre ošetrovateľský personál je umiestnená nádoba na dezinfekciu rúk. Namontovaný vešiak na stene, na ňom zavesené ochranné plášte, v skrinke uložené návleky, masky a čiapky a iné OOPP na nové použitie.  Príprava materiálu a pracovných pomôcok bude v kompetencii službu konajúcej sestry.

C.3.Vybavenie zamestnancov- červená zóna-náhradné oblečenie, hygienické potreby, lieky, nabíjačky na MT a individuálne potreby na život v čase karantény.

Všetci zamestnanci majú k dispozícii telefóne čísla / súkromné a služobný telefónny prístroj / a mailové adresy na riaditeľa a jeho zástupcov,  vedúceho stravovacej prevádzky, skladníčky a zamestnancov údržby, na Krajské operačné stredisko ZZS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na príslušného všeobecného lekára a psychiatra. Telefónne a mailové kontakty sú k dispozícii aj v papierovej forme.

D. Práca s PSS vychádza z dokumentu Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych službách počas pandémie OCHORENIE  (COVID-19) z 15.04.2020 a z dokumentu Podpora prijímateľov SS a podpora zamestnancov SS v období pandémie COVID-19, kde sú rámcovo stanovené potrebné štandardy práce.

A je vymedzená v hrubých rysoch takto:

Zaisťuje sa základná podpora –podanie lieku a celková ošetrovateľská starostlivosť, úkony hygieny, strava, upratovanie, pranie. Zamestnanci používajú tzv. bariérovú ošetrovateľskú techniku.

Zápisy sa robia podľa zákonných štandardov. PSS sú najmä na izbách (počúvanie hudby, pozeranie TV). Zrušené činnosti súvisiace s aktivizáciou.Úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia napr. k príbuzným. Iné práce podľa potreby.

F. Pomôcky, vybavenie, hotovosť

F.1. Zabezpečenie a používanie OOPP vychádza z dokumentu Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 z 29.03.2020 – sú to používané tieto prostriedky rúška, rukavice, respirátory FFFP2, ochranné plášte, návleky na obuv,   čiapka, ochrana očí (okuliare/štít) a za stanovených opatrení v dokumente.

F.2. Iná potrebná podpora

Lieky- komunikácia so zmluvnými lekárňami cez vedúcu útvaru v karanténe,

Údržbár mimo karantény, pri potrebnom zásahu v priestore karantény s použitím OOPP,

Finančné prostriedky cez funkčnú pokladňu zariadenia .

Celé zariadenie  bude fungovať v krízovom režime-všetci zamestnanci-od odstraňovania nevyhnutných porúch až po upratovanie.

V prípade výpadku mestských technických služieb pri odvoze odpadu, neodvážaný odpad sa bude uskladňovať v areály zariadenia na stanovisku kontejneru v uzavretých vreciach.

G. Zaistenie stravy

G.1. Príprava a dodávka stravy- zabezpečuje stravovací úsek, strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka spracovaného na  14 dní zo surovín v skladových zásobách a podľa operatívnych dodávok dodávateľov, dodávka stravy do izolovaných karanténnych častí  cez bezdotykový spôsob výťahom na potraviny a osobnou dodávkou, dôležitosť pravidelnej dezinfekcie výťahu.

G.2. Podávanie jedál- jedlá sa budú podávať na izbách, po oddeleniach a tak aby sa stretalo čo najmenej PSS

H. Práčovňa

-pranie pre zamestnancov a PSS v karanténe -bielizeň  šatstvo sa odkladá pred dvere červenej zóny, o  12 hodine prevoz vypratej bielizne a šatstva z karantény a odvoz bielizne a šatstva do priestoru práčovne, zamestnanci používajú OOPP,

-pranie bielizne a šatstva mimo karantény do 12 hodiny

-priestory práčovne denne dezinfikovať

I.Spôsob komunikácie s okolím

s príbuznými, opatrovníkmi a okolím, prostredníctvom telefónov, mailov, sociálnych sietí,  skypom, a pod.

J.Zoznam dôležitých telefónnych čísel

Na každom útvare v rámci celej organizačnej štruktúry a na každom útvare v izolácii- v karanténe bude pre každého zamestnanca verejne dostupný zoznam týchto telefónnych čísiel a mailových kontaktov :

Krajské operačné stredisko ZZS 02/58106211

RÚ Verejného zdravotníctva 02/43 338 286, 0917/421 111

Všeob. lekár

Psychiater

Riaditeľ

Zástupcovia riaditeľa zastrešujúci podporu v karanténe aj mimo karantény: zástupca za ľudské zdroje, zástupca za ošetrovateľský úsek, zástupca za prevádzkovo technický úsek, zástupca za sociálny úsek a vedúci stravovacej prevádzky, údržbári-a tým aj zabezpečovanie podpory v ľudských zdrojoch, zdravotnej starostlivosti, práce s prijímateľmi SS a všetkých porúch v oblasti energetických médií /voda, plyn, elektrina/ a veľkorozmerných spotrebičov v kuchyni, na útvaroch a v práčovni a zabezpečenie dodávok potravín a surovín .

K. Dezinfekčný plán

Vypracovaný odbornou spoločnosťou ECOLAB bude účinný aj pri krízových situáciách ako je pandémia. Všetci vedúci zamestnanci sú povinní sledovať  najnovšie nariadenia a opatrenia hlavného hygienika SR.

Sledovanie spotreby OOPP a plynulé dopĺňanie potrebného množstva. Pravidelné vyžarovanie germicídnym žiaričom a pravidelná dezinfekcia všetkých priestorov v pravidelných intervaloch Podľa plánu dezinfekcie a žiarenia izieb

L.Starostlivosť o telo PSS po smrti spôsobenej vírusom v karanténe

L.1.Starostlivosť o telo po smrti -Štandardné postupy prípravy ľudského tela sa môžu vykonávať s využitím krízových bezpečnostných opatrení a OOPP, ktoré bránia prenosu prostredníctvom priameho kontaktu.

L.2. Príprava na transport zosnulého-Zamestnanci vykonávajúci zahalenie ľudského tela pred prepravou používajú vhodné OOPP, aby tým minimalizovali vystavenie infikovanými telesnými tekutinami, kontaminovaným predmetom a iným kontaminovaným povrchom v okolitom prostredí.

L.3.Čistenie okolitého prostredia a nakladanie s odpadom v mieste úmrtia-Je potrebné vykonať dezinfekcii celého priestoru po zosnulom s využitím krízových bezpečnostných opatrení a OOPP .

Zhodnotenie plánu dňa: Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ DSS a ZpS Kaštieľ 14.07.2020

 

 

 

 COVID negatívni

 Od začiatku šírenia vírusu sa správajú všetci zamestnanci nášho zariadenia oveľa zodpovednejšie. Uvedomujeme si, že jediné naše zlyhanie by mohlo mať fatálne následky nielen pre zamestnancov, ale hlavne pre našich obyvateľov. Našťastie sme u nás konali hneď na začiatku a riadili sme sa pokynmi a závermi príslušných orgánov.

V stredu, 22. apríla 2020 spoločnosť MEDIREX testovala všetkých zamestnancov nášho zariadenia na COVID 19.

Keď sme sa o 48 hodín dozvedeli výsledky – všetky boli negatívne – bolo to pre nás zadosťučinenie, že svoju prácu vykonávame dobre a všetky (hoci prísne) opatrenia boli správne. V priebehu najbližších dní budú testovať aj prijímateľov sociálnej služby. Keďže takmer dva mesiace sú v kontakte väčšinou len so zamestnancami, dúfame, že výsledky budú rovnaké – všetky negatívne.

Renáta Biksadská

 

 

COVID-19 prijímatelia sociálnej služby-testy negatívne

Vo štvrtok 14.05.2020 spoločnosť MEDIREX testovala 2/3 prijímateľov sociálnej služby-klientov nášho zariadenia a náš ošetrovateľský personál pod vedením štyroch vedúcich sestier testoval zostatkovú 1/3 prijímateľov sociálnej služby-klientov. Náš odborný personál testoval tých s horším zdravotným stavom.

Už na druhý deň v piatok sme mali v priebehu dňa výsledky-a všetky boli negatívne.

Aj tento druhý test ukázal, že prijaté opatrenia vo vnútri zariadenia prinášajú výsledky.

Michal Petrovaj