Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2013 Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Výročná správa 2013