Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Kaštieľ

Hlavná 13, 900 31 Stupava

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania k

majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja,

zvereného do správy vyhlasovateľa

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Sídlo: Hlavná 13, 900 31 Stupava

IČO: 364 193

V zastúpení: Mgr. Michal Petrovaj, riaditeľ

Kontaktná osoba: Vladimír Sorád, vedúci prevádzkovo - technického úseku

Tel. č.: 02 / 65 934 711, 712      

Mobil: 0911 410 495

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania

majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do

správy.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy je nebytový priestor

v budove Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31

Stupava súpisné číslo 380 na pozemku parc. č.724 ,zapísané v liste vlastníctva č.1692, ktorý

vedie Okresný úrad v Malackách 106 odbor katastra nehnuteľností katastrálne územie Stupava.

konkrétne:

- nebytový priestor: 58 m2

za účelom zriadenia a prevádzkovania bufetu

Stručný popis :Jedná sa o nebytový priestor na prízemí budovy DSS - o celkovej rozlohe 58 m2

.

Využitý bol doteraz ako bufet.

Termín obhliadky si môžu uchádzači dohodnúť telefonicky s poverenou osobou vyhlasovateľa,

ktorou je Vladimír Sorád tel.: 0911/410 495 najneskôr do troch dní po nahlásení záujmu.

3. Typ zmluvy

Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

v

znení neskorších predpisov a podľa zák.č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonnníka v znení

neskorších predpisov. 4. Lehota a spôsob predloženia návrhu

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na web stránke vyhlasovateľa a web stránke

Bratislavského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa.

a)   termín doručenia návrhu vyhlasovateľovi do 13.2.2012 do 14,00 hod.

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:

           Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ,

           Hlavná 13, 900 31 Stupava

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský

d) Forma predloženia návrhu: všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou

súťažného návrhu je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom obale označenom

názvom a sídlom navrhovateľa a heslom:

„ Obchodná verejná súťaž – prenájom majetku – zriadenie a prevádzkovanie

bufetu- NEOTVÁRAŤ“.

   e) Predložený návrh musí obsahovať:

• identifikačné údaje navrhovateľa (pri F. O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko,

dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska; pri P. O: obchodné meno,

sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,

originál výpisu z Obchodného registra),

• označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu, na

ktorú mu bude oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

         •   navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže za 1 m2

/ rok ( nájom bez energií), kto-

             ré nesmie byť nižšie ako 8 EUR za 1 m2

/rok.

• písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami obchodnej

verejnej súťaže.

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania

nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení

vyhlasovateľovi.

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho

obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Týmto navrhovateľom bude oznámený

výsledok obchodnej verejnej súťaže, bezodkladne pričom navrhovateľ víťazného

súťažného návrhu bude vyzvaný na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

a)   vyhlasovateľ so vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa

§283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

b)   vyhlasovateľ so   vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§287

ods.2 zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka ) a ukončiť obchodnú verejnú

súťaž bez

výberu súťažného návrhu,

c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovid)   vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej

súťaže,

e)   vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na   vyhlásenie vybraného súťažného

návrhu,

f) vyhlasovateľ   si   vyhradzuje   právo   v prípade   zistenia   neúplnosti   súťažného   návrhu

z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh

s obchodnej verejnej súťaže,

g)   vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia

obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,

h) vyhlasovateľ   neuhrádza   navrhovateľom   žiadne   náklady   spojené   s účasťou   v tejto

obchodnej verejnej súťaže,

i) v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov

na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý

sa vo vyhotovení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,

j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípade, ak z

akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú

zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

k)   vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak ten je, alebo

v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Bratislavského samosprávneho kraja, ako

zriaďovateľa vyhlasovateľa,

7. Kritériá výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť jediné kritérium:

najvyššie nájomné nebytového priestoru za

m2

/rok.

   Každý predložený návrh hodnotia členovia komisie samostatne s vyhodnotením

kritéria. Poradie uchádzačov určuje ponúknuté najvyššie nájomné. V prípade rovnosti výšky

nájomného vyhlasovateľ písomne osloví navrhovateľov s najvyššou ponúknutou cenou, aby

títo zvýšili ponúkanú cenu.  

8. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži

a)   zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

b)   zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

c)   zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,

d)   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja.

V Stupave, dňa 27.1. 2012

                                                                             Za vyhlasovateľa:

                                                                                                           __________________

                                                                                                             Mgr. Michal Petrovaj

                                                                                                               riaditeľ DSS a ZpS