Vydanie č.: 1, Dátum: 31.8. 2009

BRATISLAVSKÝ

SAMOSPRAVNY

KRAJ

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SE­NIOROV KAŠTIEĽ, STUPAVA

ETICKÝ KÓDEX

Vypracoval Mgr. Pavol Podmajerský

Dátum

25.8.2009


PREAMBULA

Integrita, dobré meno zariadenia, dôvera užívateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás.

Všetci zamestnanci sme povinní konat' v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morál­ny štandard vo vzťahoch, utvárať pracovné prostredie hodné dôvery a úcty.

• Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné pre každého, kto ho prijíma.

·   Etický kódex zariadenia je konkretizáciou etických hodnôt zariadenia, jej vízie a poslania.

·   Etickým kódexom sa zaväzuje každý zamestnanec a nielen odbornosťou, ale aj dodržiavaním prin­cípov etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie.

• Základným cieľom etického kódexu v našom zariadení je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancova podporiť etický rozvoj zariadenia.

• Prijatím Etického kódexu sme zaradili etiku do systému našej organizačnej kultúry a riadenia. Urču­je morálny priestor, v ktorom by sme sa mali pohybovať všetcí, ktorí reprezentujeme naše zariadenie .

• Etický kódex je v prospech nás všetkých, pretože chráni záujmy všetkých, ktorí pracujeme v našom zariadení a zároveň chráni aj užívateľov našich služieb, dodávateľov, verejnosť a všeobecne každú záujmovú skupinu spoločnosti. Je pre nich garanciou, že sme dôveryhodným a spol'ahlivým partnerom.

• Etický kódex považujeme za nástroj na zlepšenie medzil'udských vzťahov na pracoviskách, na vy-tváranie atmosféry konštruktívnej kritiky, diskusie, na zlepšenie dobrého mena zariadenia.

• Náš Etický kódex je aplikáciou etických princípov zodpovednosti, čestnosti, humanizmu, tolerancie a ochrany životného prostredia do našich aktivít.

Článok 1.

Zodpovednost' voči užívateľom, spoločnosti, orgánom štátnej správy a samosprávy

A. Zodpovednosť voči užívateľom

1.Vo vzťahoch k všetkým zainteresovaným vychádzame z rešpektovania základných I'udských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práva zákona č.448/2008 Z.z a zaväzujeme sa zabrániť akej­koľvek forme diskriminácie

2.0sobná zodpovednosť

Vedenie a zamestnanci zariadenia sú zodpovední za svoje konanie, rozhodnutia a zvolené postupy a sú si plne vedomí svojich individuálnych kompetencií. Hlásia sa k pravidlám sociálnej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť.

3.Zaväzujeme sa vo svojej činnosti a v poskytovaní služieb chrániť záujmy, zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov ako i klientov

4.Užívateľ sociálnych služieb je našim rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou. Cestný a korektný prístup k užívateľom našich služieb, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú pred­pokladmi úspešných a pevných vzťahov.

5. Sme povinní vykonával' svoju prácu tak, aby uspokojila klientov sociálnych služieb. Vzťahy s klien­tmi musia byt' diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie.

6.Zaväzujeme sa v komunikácii s klientmi správať profesionálne, dodržiavať princípy etiky, empatia a ústretovosti pri riešení ich problémov. Je neprípustné aby sme zneužívali nevedomosť a nedostatok informácií klienta.

7.Zaväzujeme sa poskytovať bezpečné a kvalitné služby v súlade so zákonmi, internými predpismi a medzinárodnými dokumentmi týkajúcich sa I'udskej dôstojnosti a morálnej etiky.


B. Zodpovednost' voči spoločnosti, orgánom štátnej správy a samosprávy

1. Zaväzujeme sa poskytovať verejnosti zrozumiteľné, pravdivé a pravidelné informácie o našej čin­nosti a cieľoch. Dbáme o vybudovanie profesionálnych a etických vzťahov so širokou verejnosťou.

2.Napomáhame svojimi aktivitami morálne, kultúrne a vzdelanostne rozvíjať región a celú spoločnosť. Za prioritu v tejto oblasti považujeme vytvorenie praxového zariadenia pre vysoké školy a podporu dobrovol'níckych aktivít mládeže

3. Budujeme korektné vzťahy s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a verejnými organizá­ciami. Tieto vzťahy musia byť v súlade so zákonom a morálkou. Pri ich uskutočňovaní nesmie dôjsť z našej strany ani k náznaku nelegálneho alebo neetického správania.

4. Zaväzujeme sa poskytovať orgánom štátnej správy pravdivé informácie o hospodárskom stave, strategických zámeroch a pripravovaných zmenách v zariadení.

ČLÁNOK 2

Zodpovednosť voči životnému prostrediu

1.0chranu životného prostredia považujeme za našu dôležitú úlohu. Dodržiavame koncepciu trvalo udržatel'ného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáharne programu ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.

2. Rešpektujeme vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy.

ČLÁNOK 3

Záväzky vo vnútri zariadenia

A1. Zodpovednosť zariadenia voči svojím zamestnancom

1. Zaväzujeme sa konať v súlade so Zákonníkom práce, príslušnými zákonnými opatreniami, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. Zároveň sa zaväzujeme vytvárať svojim zamestnancom podmienky na dôstojnú prácu.

2. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony, normy a smernice týkajúce sa zdravia a bezpečnosti práce zamestnancov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. Zároveň vyžadujeme od našich zamest­nancov osobnú zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, a aby svojím konaním neohrozili seba, iných zamestnancov, klientov.

3. Je zakázané požívanie alkoholu, drog alebo omamných látok počas pracovného času alebo pred nástupom do práce. Zároveň je zakázané fajčenie mimo vyhradených miest v zariadení.

4. Nedopustíme sa diskriminácie pri prijímaní, vzdelávaní, hodnotení a uvol'ňovaní zamestnancov.

5.            Zaväzujeme sa dodržiavať spravodlivú mzdovú politiku podl'a stanovených predpisov, s prioritným zohl'adňovaním výkonu zamestnanca a rozpočtu organizácie.

6.Venujeme dôslednú pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami zariadenia. Morélne sa zaväzujeme utvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručnosti a schopností našich zamestnancov, zodpovedajúce ich súčasnému alebo pláno­vanému pracovnému zaradeniu.

7.  Dbáme o to, aby uvoľňovanie zamestnancov bolo zákonné, objektívne, transparentné a etické.

8. Rešpektujeme práva zamestnancov na členstvo v odborových a zamestnaneckých organizáciách a vytvárame priestor na efektívne rokovania týkajúce sa podmienok zamestnania a iných záležitostí zamestnancov.

A2. Zodpovednosť zariadenia voči svojím klientom

1.            Činnosť a rola poméhajúceho profesionála je založená na hodnotách demokracie a ľudských práv. Pracovn rei preto dbajú na dodržiavanie ľudských práv u skupín a jednotlivcov v súlade so Vše­obecnou deklaráciou ľudských práv prijatou 10.decembra 1948 Organizéciou Spojených Národov Id'alej len VDĽP, Chartou ľudských práv Spojených národov a súčasne platnou legislatívou, hlavne Zákonom č.448/2008 Z.z, a preto:

2. Zamestnanci a vedenie zariadenia /ďalej len ako poskytovatel' rešpektujú individualitu každého človeka, bez ohľadu na jeho etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu a náboženské či politické presvedčenie.

3. Poskytovatel' poskytuje služby s rovnakým úsilím a bez akejkoľvek diskriminácie každému užíva­teľovi. Prípadná skutočnosť, že sa užívate I' v minulosti dopustil trestného činu alebo morálne odsu­dzovateľného činu, nie je dôvodom k odmietnutiu a nemá vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.

4. Poskytovateľ rešpektuje užívateľa ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami, vrátane jeho zodpovednosti za svoje zdravie. Akákoľvek forma diskriminácie je neprí­pustná.

S.Poskytovateľ jedná tak, aby chránil ľudské práva a dôstojnosť užívateľa sociálnych služieb a to tak, že profesionálna zodpovednosť má prioritu pred osobnými záujmami poskytovateľa, pričom pracov­ník využíva možnosť individuálneho prístupu v ponúknutej podpore a prioritou je prospech klienta bez korupcie či skrytých jednostranných výhodných manipulačných technik.

6. Pracovník jedná tak, aby bola každému rovnako poskytovaná pomoc a podpora, primeraná a dosta­točná starostlivosť a aby nedochádzalo k situáciám, v ktorých by klient bol znevýhodnený alebo i zvý­hodnený na úkor ďalšieho klienta, aby nedochádzalo k separácii klientov.

7. Pracovník rešpektuje a podporuje právo každého jedinca na sebarealizáciu v optimálnej miere, aby súčasne neboli obmedzované práva druhých klientov. Podpora je poskytovaná klientovi v takej miere, kedy je nutnosť potreby preukázateľná a prijímacou stranou je vnímaná ako potrebná, ~. nevyvoláva u nej závislosť. Rešpektuje sa intimita a osobné prostredie klienta.

8. Každý klient je inštruovaný a podporovaný k jednaniu podľa svojich práv a zároveň je oboznámený so svojimi povinnosťami voči sebe i svojmu okoliu. V prípadoch (vymedzených zákonom), keď užíva­teľ bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie, musí pracovník rozhodovať proti vôle klienta. Vzniku takýchto situácii pracovník sa snaží predchádzať. Profesionálna zodpovednosť má vždy pred­nosť v jednaní.

9. Poskytovate!' zachováva rnlčaníivosf o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zákona č.428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov. S údajmi a infor­máciami narába dôverne, požaduje len tie,ktoré sú nutné pri poskytovaní služieb a informuje o ich použití. Žiadne informácie poskytovateľ neposkytuje tretej osobe bez súhlasu užívateľa alebo jeho zákonného zástupcu, opatrovníka. Ak sa údaje použijú napr. na výskum, kazuistiku, k študijným úče­lom praxového zariadenia a iné, poskytovate!' vždy garantuje anonymitu údajov.

10. Poskytovateľ informuje užívateľa o možnostiach akou formou sa dávajú sťažnosti na kvalitu posky­tovaných služieb a/alebo na spôsob poskytovania služieb. Užívatelia sa majú právo sťažovať bez ná­sledných sankcií.

11. Poskytovateľ má právo primeraným spôsobom chrániť seba i svoj majetok, čím má namysli nie len obmedzenie neprimeranej agresie zo strany prijímateľa ale i možnosť odmietnuť úlohu ,ktorú pra­covník považuje za nebezpečnú, nemorálnu alebo je v rozpore s poslaním organizácie,

B) Medziľudské vzťahy v zariadení, úcta k človeku

1. Vyžadujeme od každého zamestnanca vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery a spolupatričnos­ti s cieľom kultivovať pracovné vzťahy a poskytovať dobré a kvalitné služby.

2. Vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými, sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv.

3. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Nezasahujerne do súkromného a rodinného života zamestnanca.

4. Na základe zásad rovnosti príležitostí je v medzil'udských i pracovných vzťahoch v spoločnosti ne­prípustná akákoľvek forma diskriminácie.

5. V zariadení sa netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie,

6. Sexuálne obťažovanie vakejkol'vek forme je zakázané.

7.  Zakázaná je akákoľvek forma ohovárania, intrigovania, osočovania, ponižovania, šikanovanie, ako aj používania neslušných výrazov.

8. Za svoje správanie a konanie nesú všetci zamestnanci zodpovedncst. Povinnosťou každého je správať sa tak, aby svojím konaním nespôsobil ujmu sebe ani svojmu okoliu.


C) Etika komunikácie a poskytovania informácií

1. Komunikáciu považujeme za živý proces, pomocou ktorého sa adaptujeme na nové podmienky a rozvíjame sa. Pravidelne informujeme našich zamestnancov o stratégii organizácie a podporujeme aktívnu komunikáciu na všetkých úrovniach riadenia, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu pracovnej iniciatívy.

2. Komunikácia v našom zariadení na všetkých úrovniach musí byť efektívna. Musí umožňovať vzá­jomné odovzdávanie informácií, upevňovať pracovné zaujatie a potrebnú spolupatričnosť. Kvalitná a pravdivá komunikácia je nevyhnutnou podmienkou uskutočnenia organizačných zmien.

4. Každý, kto chce prispieť k zlepšeniu v ktorejkol'vek oblasti činnosti zariadenia, má právo na ozná­menie pod netov.

5. Každý vedúci zamestnanec je povinný prijať podnet zamestnanca, ktorý poskytuje informácie na zlepšenie jednotlivých činností organizácie, je povinný ich objektívne zhodnotiť a náležite využiť v jej prospech.

6.  Zaväzujeme všetkých zamestnancov na kultivovanú a nenásilnú komunikáciu.

7.  Ak sa v komunikácii na ktorejkol'vek úrovni vyskytnú konflikty, každá strana je povinná prejaviť ús­tretovosť pri ich riešení a hl'adaní konsenzu.

O) Ochrana dobrého mena a majetku zariadenia

1. Každý zamestnanec vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant zariadenia, preto je povinný na verejnosti dbať na dobré meno organizácie a ochraňovať jej záujmy.

2.Plne rešpektujeme zákony, tradície, kultúru a zvyklosti krajiny, v ktorej žijeme a pôsobíme.

3. V medzinárodných organizáciách a spoločenstvách nás budú reprezentovať zástupcovia s vysokou odbornosťou a etikou správania.

4. Vyžadujeme od našich zamestnancov kritickú lojalitu. Všetky pracovné problémy je potrebné riešiť vo vnútri organizácie ..

5. Garantujeme ochranu zamestnancovi, ktorý oznámi vnútorným kontrolným orgánom protizákonné aktivity ku ktorým dochádza vo vnútri zariadenia.

6. Nepodnikneme žiadne protizákonné kroky a sankcie voči osobe, ktorá zverejní protizákonné aktivity realizované v organizácii.

7.  Neznevažujeme ani neohovárame zariadenie na verejnosti a ani v súkromí.

8.  Na verejnosti môžeme poskytovať iba také informácie o zariadení, ktoré sú oficiálne určené pre verejnosť alebo sú bežne prístupné a všeobecne známe.

9. Zaväzujeme sa používať iba legálne obstaraný softvér, hmotný alebo nehmotný majetok.

10. Sme povinní ochraňovať duševné vlastníctvo a materiálne bohatstvo zariadenia. Hmotný a ne­hmotný majetok zariadenia nevyužívame na súkromné účely, s výnimkou prípadov, ktoré určí nadria­denýzamestnanec.

11. Neprivlastňujeme si, nepožičiavame a ani neprepožičiavame majetok organizácie. Nezákonné privlastnenie majetku zariadenia alebo jeho použitie na osobné účely, alebo pre cudziu potrebu bez povolenia kompetentného zamestnanca v rozpore s platnými predpismi sa považuje za rovnako zá­važné ako priame odcudzenie majetku.

12.Sme povinní efektívne využívať pracovný čas s cieľom poskytovania kvalitných služieb. Využívanie plateného pracovného času na riešenie súkromných záležitostí je neprípustné.

13.Správame sa slušne a staráme sa o slušivý zovňajšok, pretože sa tým podiel'ame na utváraní dob­rej profesionálnej povesti organizácie .. Pri úprave nášho zovňajšku dodržiavame všeobecne platné pravidlá obliekania.

13.Nezneužívame svoje postavenie voči klientom, je to vzťah založený na moci, ktorú nikdy nevyuží­vame pri práci s klientom.

E) Konflikt záujmov

1. Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality k zariadeniu a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť zariadenie. Preto nesmieme vykonávať nijakú činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov.

2. Vedúci zamestnanec nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania. s výnimkou spoločností, na ktorých činností sa naša organizácia zúčastňuje.

3. Podnikatel'skú alebo inú zárobkovú činnosť, ktorej predmet činnosti je zhodný s predmetom činnosti organizácie môžeme vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa.


4. Nikto nesmie využívať svoje oficiálne postavenie v organizácii na súkromné účely a musíme sa vyhýbať vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie a ktoré spochybňujú našu objektívnosť a nezávislosť pri výkone činnosti.

ČLÁNOK 4

Etická zodpovednosť vedenia

1.Riaditeľ je povinný oboznámiť zamestnancov s hodnotami, etickými princípmi a normami uvedenými v tomto Etickom kódexe a je povinný byť príkladom pri jeho dodržiavaní.

2. Vedenie prijíma zodpovednosť za rozvoj etiky v zariadení a zaväzuje sa utvárať podmienky na realizáciu Etického kódexu.

3. Riaditel' a vedúci pracovníci zariadenia prijímajú zodpovednosť vyplývajúcu z ich postavenia. Sú povinní konať vždy v záujme zariadenia a jeho klientov, ochraňovať jeho majetok a povesť.

4. Riaditel' a vedúci pracovníci poskytujú zamestnancom pravidelné, pravdivé a zrozumiteľné informá­cie o situácii v zariadeni, jeho ciel'och a zámeroch, ako aj o aktuálnych otázkach. Zároveň sú povinní overiť si, či adresáti porozumeli ich informáciám a či sa podľa nich riadia.

ČLÁNOK 5

Uplatňovanie Etického kódexuDSS

A) Pôsobnosť

1. Etický kódex DSS a ZpS Kaštiel' Stupava sa vzt'ahuje na všetkých zamestnancov, ako aj na ďalšie osoby konajúce v jeho mene. Všetci sme povinní kódex dodržiavať, pozitívne prezentovať a konať v súlade s jeho ustanoveniami.

B) Oznámenie

1. Každý zamestnanec zariadenia je povinný oznámiť porušenie tohto kódexu. Porušenie Etického kódexu nahlasuje svojmu priamemu nadriadenému alebo ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky alebo písomne

2.všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie Etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anony­mitu. Zrušiť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa.

3.Voči zamestnancovi, ktorý oznámi porušenie Etického kódexu, nesmú byť použité žiadne sankcie. Výnimkou je úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodenia určitej osobe, kedy sa uvedené konanie posudzuje ako porušenie Etického kódexu.

4. Každý, komu bolo nahlásené porušenie Etického kódexu, je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Nadriadený zamestnanec môže požiadať o riešenie vyš­šieho nadriadeného zamestnanca.

5. Právo nahlásiť porušenie Etického kódexu zariadenia majú aj iné subjekty, napríklad klienti, ob­chodní partneri-dodávatelia, obyvatelia regiónu, mimovládne organizácie.

C) Sankcie

1. Porušenie etických princípov a noriem uvedených v Etickom kódexe sa postihuje podl'a závažnosti porušenia Etického kódexu.

2. Porušenia Etického kódexu považované za porušenie pracovnej disciplíny sa budú posudzovať a sankcionovať v zmysle platných predpisov.

3. Niektoré prípady porušenia Etického kódexu zariadenia, ktorých dôsledkom môže byť porušovanie právnych noriem, nevylučujú konanie orgánov činných v trestnom konaní.

O) Poradenstvo pri uplatňovaní Etického kódexu

1. Každý zamestnanec zariadenia sa môže obrátiť na riaditel'a s pripomienkami k Etickému kódexu.


2. Na riaditeľa sa môže zamestnanec obrátiť aj v prípadoch, keď si nie je istý, či jeho aktuálne či po­žadované konanie je v súlade s Etickým kódexom, alebo keď má pochybnosti o výklade jednotlivých článkov Etického kódexu zariadenia.

ČLÁNOK 6

Opatrenia zavedené pre boj proti korupcii

Korupcia je celospoločenským a medzinárodným problémom. Na korupciu sú potrebné vždy dve stránky - stránka ponuky a dopytu. Jedna strana poskytuje peniaze, dary alebo iné nenáležité výhody. Druhá strana požaduje za zneužitie svojho zamestnania, povolania alebo za neodôvodnené upred­nostnenie poskytnutie nenáležitej výhody. Často používanou definíciou je chápanie korupcie ako zne­užitie moci nad cudzím zvereným majetkom, či právami s cieľom získania osobných, súkromných výhod. Je potrebné zdôrazniť, že pod súkromnými výhodami sa rozumejú nielen výhody získané pria­mo pre osobu, ktorá zneužila zverenú moc, ale aj výhody, ktoré takýmto správaním mohla zabezpečiť pre iné osoby - rodinných príslušníkov či priatel'ov.

Ciel'om týchto opatrení je: obmedzovať korupciu

demonštrovať záväzok neposkytovať a neprijímať úplatky zvyšovať transparentnosť

A) Transparentnosť

Zaväzujeme sa presadzovať maximálnu otvorenosť pri poskytovaní služieb pre osoby odkázané na tieto služby. Budeme otvorene poskytovať verejnosti pravdivé informácie o našej činnosti, jej výsled­koch a ciel'och.

B) Verejné obstarávanie

Pri verejnom obstarávaní - nakladaní s verejnými prostriedkami, je otázka zvýšenej transparentnosti ako aj ďalších proti korupčných opatrení dôležitou poistkou dosiahnutia zámerov verejného obstará­vania a vytvára podmienky pre budovanie dôvery medzi obstarávateľom a potenciálnymi uchádzačmi, ako aj medzi širokou verejnosťou. Zaväzujeme sa dodržiavať v procese verejného obstarávania platný Zákon o verejnom obstarávaní. Konflikt záujmov je situácia, keď vzniká pri rozhodovaní zamestnanca možnosť uprednostniť svoj osobný záujem pred záujmom zariadenia. Osobný záujem môže byt' aj záujem jeho manžela, manželky, detí alebo inej blízke] osoby.

C) Úplatky

Zaväzujeme sa neponúkať, neposkytovať, ani neprijímať úplatky v žiadnej forme vo vzťahu s klientmi, obchodnými partnermi - dodávateľmi, zamestnancami alebo predstavitel'mi ústredných orgánov. Sú­časne nesmieme uprednostňovať nikoho napr.: pri zaplatení faktúr, vybavovaní objednávok a pod. Zaväzujeme sa viesť svojich zamestnancov k tomu, aby nesl'ubovali, nevyžadovali, nedohadovali ale­bo neprijímali úplatok .od klientov, rodinných príslušníkov klientov, obchodných partnerov - dodávate­ľov alebo zamestnancov iných subjektov, alebo predstaviteľov ústredných orgánov. Zároveň sme všetci povinní oznámiť svojmu nadriadenému alebo riaditeľovi zariadenia pokusy o korupciu v zaria­deni. Riaditel' je povinný sa takýmto podozrením zaoberať a v prípade jeho opodstatnenosti oznámiť toto orgánom činným v trestnom konaní.

Korupcia tvorí samostatný oddiel v rámci osobitnej časti Trestného zákona:

§ 160 ods.1 Prijímanie úplatku a inej náležitej výhody " Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, alebo inú nenáležitú výhodu, aby zneužil svoje zamestnanie, povolanie, alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo na jej neodôvodnené uprednostnenie pred inými, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo pe­ňažným trestom."

§161 ods.1 Podplácanie

"Kto priamo alebo cez sprostred.kovateľa poskytne úplatok alebo inú nenáležitú výhodu alebo ich sľúbi inému, aby ten zneužil svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo na jej neodôvodnené uprednostnenie pred inými, alebo z tohto dôvodu priamo


alebo cez sprostredkovateľa poskytne alebo srúbi úplatok alebo inú nenáležitú výhodu nej osobe, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom."

D) Dary a iné výhody

Charitatívne príspevky a sponzorstvo

Pri prijímaní daru alebo inej výhody je vždy potrebné brať do úvahy okolnosti prípadu. Zaväzujeme sa poskytovať a prijímať charitatívne a sponzorské príspevky podľa jasných kritérií tak, aby nemohli vyvo­lať podozrenie z korupcie. Zverejníme všetky svoje príspevky z charitatívnych účelov alebo sponzorstva.