Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Utorok
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Streda
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
nestránkový deň

Prosíme o dodržiavani e úradných hodín. Ďakujeme.
Mimo úradných hodín nebude stránka vybavená.

 

 

 

Prijímanie do zariadenia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová na čas určitý a neurčitý.

V časti zariadenia Domov sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby dospelej fyzickej osobe, do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V časti Špecializované zariadenie  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie,ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.


 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa podáva nasledovne:

 • na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (Sabinovská 16/A, 820 05 Bratislava) občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, k tejto žiadosti prikladá vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa 
 • Úrad BSK vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého občan požiada zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby:
 • prostredníctvom úradu BSK
 • alebo samostatne, priamo zariadenie, ktoré si vybral

 Potrebné tlačivá sú v sekcii tlačivá – dokumenty na stiahnutie

 

Čo je potrebné k podaniu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby

  

     K žiadosti o poskytovanie sociálnej služby je potrebné doložiť:

1. Právoplatné rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby vydané úradom BSK
2. Posudok o odkázanosti
3. Potvrdenie o príjme
4. Vyhlásenie o majetkových pomeroch

 

Poplatky za poskytovanie sociálnej služby

            

     Poplatky za poskytovanie sociálnej služby sa stanovujú podľa Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 31/2009, zo dňa 17.6.2009, o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

                    

VZN č. 31/2009 BSK nájdete v sekcii tlačivá – dokumenty na stiahnutie

V súčasnosti Zariadenie vedie evidenciu došlých žiadostí, v ktorých je každá kompletná žiadosť evidovaná.

 

Pri nástupe do zariadenia žiadateľ predloží:

 • platný občiansky preukaz
 • ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony právoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka
 • potvrdenie od lekára o tom, že nemá zdravotnú kontraindikáciu k prijatiu
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • preukaz poistenca
 • aktuálne potvrdenia (rozhodnutie) o  výške dôchodku, dávky v hmotnej núdzi
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • ak žiadateľov dôchodok poberá iný príjemca, doklad o jeho ustanovení
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP (ak ho vlastní)

K prijatiu ešte potrebujete:

 • toaletné potreby, muži holiace potreby
 • vlastný príbor
 • obuv na prezutie i vychádzkovú
 • vlastné šatstvo
 • prací vankúš a paplón
 • posteľnú bielizeň
 • hygienické vreckovky

 

Ako podať „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Žiadosť so všetkými prílohami môžete poslať na našu adresu: DSSa ZpS Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava. Ak uprednostníte osobné podanie, prosíme prísť v uvedených hodinách, vyhradených pre verejnosť.

 

 

Kontakt pre potreby zákona č. 307/2014 Z.z.

 

Vzor zmluvy

Vzor zmluvy na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní soc. starostlivosti.