logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS A ZPS KAŠTIEĽ V STUPAVE

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2023 zo dňa 31.03.2023 s účinnosťou od 01.05.2023 podľa §3 ods. 2. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume určenej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby ku dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku v súlade s týmto nariadením.

Úhrada za sociálnu službu je tvorená najmä z nasledovných položiek:

  1. Stravovanie, zahŕňajúce výšku stravnej jednotky a časť režijných nákladov na prípravu stravy,
  2. Ubytovanie a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním,
  3. Užívanie spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s ich užívaním,
  4. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti poskytované v súlade s §15 ods. 1 zákona o sociálnych službách podľa druhu a formy sociálnej služby, okrem činností uvedených v predchádzajúcom odseku.

STRAVOVANIE

Suma stravnej jednotky pri racionálnej strave a žlčníkovej diéte je stanovená na 5,00 €/deň, pri diabetickej diéte 6,25 €/deň.

Výška úhrady na deň na prijímateľa sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky sumy stravnej jednotky, ku ktorej sa pripočítavajú režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady na prípravu stravy sú 30% zo stanovenej výšky sumy stravnej jednotky.

 
Cenník jedál v stravnej jednotke
 Racionálna strava, šetriaca a neslaná diéta
Druh jedlaSuma stravnej jednotky na 1 deňRežijné náklady 30%Výška úhrady
Raňajky 0,60 € 0,18 € 0,78 €
Desiata 0,45 € 0,13 € 0,58 €
Obed 2,00 € 0,60 € 2,60 €
Olovrant 0,45 € 0,14 € 0,59 €
Večera 1,50 € 0,45 € 1,95 €
Druhá večera  x  x  x
Spolu 5,00 €  1,50 €  6,50 €

 

Diabetická, bielkovinová a výživná diéta
Druh jedlaSuma stravnej jednotky na 1 deňRežijné náklady 30%Výška úhrady
Raňajky 0,69 € 0,21 € 0,90 €
Desiata 0,50 € 0,15 € 0,65 €
Obed 2,50 € 0,75 € 3,25 €
Olovrant 0,50 € 0,15 € 0,65 €
Večera 1,69 € 0,51 € 2,20 €
Druhá večera 0,37 € 0,11 € 0,48 €
Spolu 6,25 €  1,88 €  8,13 €

 

 

UBYTOVANIE

Suma úhrady za užívanie podlahovej plochy na jeden deň na prijímateľa sa určí ako súčin násobku dennej sadzby za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ užíva.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva je 0,29€. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a jej príslušenstva a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a jej príslušenstva a za prevádzku zariadenia obytnej miestnosti a jej príslušenstva.

Veľkosť podlahovej plochy, ktorú prijímateľ užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí obytnú plochu užívajú.

K sume úhrady za ubytovanie sa pripočíta suma:

  1. 0,30 €, ak obytnú miestnosť užíva jeden prijímateľ a veľkosť podlahovej plochy je najviac 16 m2
  2. 0,20 € ak obytnú miestnosť užívajú dvaja prijímatelia,
  3. 0,10 €, ak obytnú miestnosť užívajú traja prijímatelia,
  4. 0,73, ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m 2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

Okrem úhrady za ubytovanie prijímateľ uhrádza aj režijné náklady na ubytovanie a úhradu za užívanie spoločných priestorov.

Denná sadzba za režijné náklady je 0,07 €.

Denná sadzba za individuálne užívanie chladničky, televízora, mikrovlnnej rúry a práčky je 0,10 € za jeden elektrospotrebič.

UŽÍVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Suma mesačnej úhrady za užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním je vo výške 15,00 €.

ÚHRADA ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na deň a prijímateľa sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu nasledovne:

 Stupeň odkázanosti  Suma dennej úhrady
 II. stupeň  1,48 €
 III. stupeň  1,62 €
 IV. stupeň  1,85 €
 V. stupeň  2,69 €
 VI. stupeň  3,43 €