logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Utorok
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Streda
8.00 - 11.00 hod
13.00 - 15.00 hod
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
nestránkový deň

Prosíme o dodržiavani e úradných hodín. Ďakujeme.
Mimo úradných hodín nebude stránka vybavená.

 

 

 

Prijímanie do zariadenia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Forma poskytovania sociálnych služieb je celoročná pobytová na čas určitý a neurčitý.

V časti zariadenia Domov sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby dospelej fyzickej osobe, do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V časti Špecializované zariadenie  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie,ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa podáva nasledovne:

 • na úrade vyššieho územného celku občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, k tejto žiadosti prikladá vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa 
 • úrad vyššieho územného celku vydá žiadateľovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok, na základe ktorého občan požiada zariadenie o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby:
 • prostredníctvom úradu vyššieho územného celku
 • alebo samostatne, priamo zariadenie, ktoré si vybral

 Potrebné tlačivá sú v sekcii tlačivá – dokumenty na stiahnutie

 

Čo je potrebné k podaniu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby

  

     K žiadosti o poskytovanie sociálnej služby je potrebné doložiť:

1. Právoplatné rozhodnutie o poskytovaní sociálnej služby vydané úradom vyššieho územného celku
2. Posudok o odkázanosti


Poplatky za poskytovanie sociálnej služby

            

     Úhrada za sociálnu službu sa určuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Platné VZN BSK nájdete v sekcii tlačivá – dokumenty na stiahnutie.

V súčasnosti Zariadenie vedie evidenciu došlých žiadostí, v ktorých je každá kompletná žiadosť evidovaná.

 

Pri nástupe do zariadenia žiadateľ predloží:

 • platný občiansky preukaz
 • ak je žiadateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony právoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka
 • potvrdenie od lekára o bez infekčnosti žiadateľa a s výsledkami krvných testov HbsAg, HCV, HIV, BWR a popis RTG pľúc
 • zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára
 • preukaz poistenca
 • aktuálne potvrdenia o výške dôchodku, dávky v hmotnej núdzi
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP (ak ho vlastní)

K prijatiu odporúčame priniesť:

 • toaletné potreby, muži holiace potreby
 • vlastný príbor
 • obuv na prezutie i vychádzkovú
 • vlastné šatstvo
 • prací vankúš a paplón
 • posteľnú bielizeň
 • hygienické vreckovky

K prijatiu a následnému používaniu je možné priniesť do zariadenia tieto elektrospotrebiče:

 • rozhlasový prijímač, tv prijímač
 • prehrávač
 • počítač, tablet
 • mobilný telefón
 • holiaci strojček, sušič na vlasy
 • varnú kanvicu
 • individuálne podľa priestorových možností izby chladničku

Odporúčané je priniesť nové elektrospotrebiče ( poprípade nízkoenergetické ). Každý prinesený elektrospotrebič je prijímateľ sociálnej služby povinný podrobiť raz ročne revízii na vlastné náklady. Užívať sa môžu len elektrospotrebiče, ktoré prejdú uvedenou revíziou.

 

Ako podať „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Žiadosť so všetkými prílohami môžete poslať na našu adresu: DSSa ZpS Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava. Ak uprednostníte osobné podanie, prosíme prísť v uvedených hodinách, vyhradených pre verejnosť.

 

 

Kontakt pre potreby zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Vzor zmluvy

Vzor zmluvy na stiahnutie: Zmluva o poskytovaní soc. služby.

 

Zverejnenie evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Evidencia žiadostí