logo-bsk.jpg

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Zriaďovateľom DSS a ZpS Kaštieľ Stupava je Bratislavský samosprávny kraj.

Od 1.10.2012 sme v našom zariadení vytvorili špecializovaný úsek, zameraný na prevenciu zhoršovania porúch pamäti. Je určený pre prijímateľov sociálnej služby, u ktorých už bola diagnostikovaná demencia rôzneho typu etiológie – napríklad  Alzheimerova choroba.

Z tohto špecializovaného úseku vzniklo špecializované zariadenie, v ktorom od 1.9.2014 poskytujeme sociálnu službu plnoletej fyzickej  osobe, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie.

V špecializovanom zariadení môžeme poskytovať celoročnú pobytovú službu 29 klientom.

V tomto zariadení poskytujeme:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

sociálne poradenstvo

sociálnu rehabilitáciu

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

osobné vybavenie

zabezpečujeme:

rozvoj pracovných zručností

záujmovú činnosť

V špecializovanom zariadení  je klient v prostredí, ktoré je bezpečné a pokojné, zároveň poskytuje dostatok podnetov a  aktivizačný program na udržanie mentálnych a fyzických schopností. Denný program je prispôsobený preferenciám klienta, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a individuálnym plánom.

Veľmi oceňujeme spoluprácu s príbuznými, ktorí sú pre nás nenahraditeľným partnerom a zdrojom informácií.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

PODUJATIA ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

 

Obrazok 012Obrazok 022Obrazok 023Obrazok 025Obrazok 026Obrazok 027Obrazok 069Obrazok 089Obrazok 029P1140360P1140361